Profloor EP-primer 1050

Profloor EP-Primer 1050 er en tyktflydende epoxybinder, der er udviklet specielt til priming og mellemlag og har særdeles god vedhæftningsevne.

Sættet består af EP-Primer 1050 A og  EP-Primer B og blandes i vægtforholdet 2 : 1.

EP primer 1050 anvendes naturligvis til priming, især når temperaturen er høj og de mere tyndtflydende materialer har tendens til at løbe.
Men primer 1050 er særligt velegnet til epoxymørtel og til mellemlag, når primeren skal kunne bære fyldstoffer.

Primeren er ikke egnet til topcoat, da den gulner kraftigt.

Profloor EP primer 1050 fås i flg. sætstørrelser: 3 kg, 7,5 kg, 15 kg, 30 kg og som bulk.

Vælg størrelse for at lægge i kurv.

Sikkerhed Komp. A:
UFI: CSNA-0VJ3-D20X-CWSM
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Sikkerhed Komp. B:
UFI: 8200-U0CW-500S-Q5VU
PR-nummer: 4088223
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H332 Farlig ved indånding.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.