23 kg RODALON Algefjerner Prof koncentrat 18:1

Rodalon Algefjerner anvendes til professionel bekæmpelse af alger og begroninger på hårde tagflader.

Rodalon algefjerner er effektiv mod alger og er udviklet til brug på cement, fibercement, eternit, beton og tegl, træ, glas, metal, plast, EPDM, PVC og TPO.

De 23 kg (23,5 liter) skal fortyndes med vand inden brug i forholdet 1 del algefjerner til 18 dele vand. De 23 kg koncentreret Rodalon Algefjerner Prof 18:1 bliver således til cirka 380 liter rensemiddel.

Rodalon Algefjerner Prof må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Ved spray- eller sprøjtepåføring skal jorden omkring det behandlede sted afdækkes, for at hindre produktets kontakt med jordoverfladen.
Spild og rester skal opsamles og bortskaffes jf. lokale regulativer for kemisk affald.
Udled ikke til afløb, vandløb eller jord.

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Åndedrætsværn- anbefaling:
Ved udvikling af dampe bruges åndedrætsværn med godkendt filter.  
Anbefalet filter type: ABEK-filter Åndedrætsværn med gasfilter (EN 141)

Beskyttelse af hænder- Anbefaling:
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Beskyttelseshandsker bør udskiftes ved første tegn på slid.
Vælg korrekt beskyttelseshandske, for eksempel butylgummihandsker med en tykkelse på 0,7 mm og med en gennemtrængningstid > 480 min eller nitrilgummihandsker med en tykkelse på 0,4 mm og en gennemtrængningstid på 30 minutter.
Skift handsken inden gennemtrængningstiden overskrides.

Beskyttelse af øjne- Anbefaling: Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166

Beskyttelse af hud og krop- Anbefaling: Brug særligt arbejdstøj. Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.
Sikkerhed
UFI: H3GS-K0NK-100M-XAA1

Signalord: Fare

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.