Promal kobbergrøn grundingsolie er en oliebaseret grundingsolie indeholdende kobbernaphtanat og fungicider.

Kobbergrøn grundingsolie anvendes til nyt træ i kontakt med mur, beton eller jord og
til skjulte konstruktioner, f.eks. bjælkeender, strøer, træbrolægning, pæle, pergolaer m.m. Samt hvor der har været angreb af råd, og en total udskiftning til trykimprægneret træ ikke kan foretages.

Forøger træets formstabilitet og nedsætter tendens til revnedannelse.

Træet der behandles skal være rent og tørt. Træfugtigheden på behandlingstidspunktet må ikke være højere end 15%.
Påføres med pensel eller sprøjte og vær særligt opmærksom på at mætte endetræ.

Forbrug normalt min. 200 ml./m2 (svarer til en rækkeevne på 5 m2/ltr.).
Tørretid: Håndteringstør efter ca. 4 timer.
Kan overmales med vandig eller alkyd træbeskyttelse efter 48 timer v. 20°C.

Sikkerhed:
UFI: 34HA-PV8N-V207-MG9V
PR-nummer: 2360529
MAL-kode (1993): 2-1
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.