Motorrens anvendes primært til rengøring af stærkt forurenede områder. Anvend til vask af motor, rengøring af gulve m.m.

Rensemidlet virker ved at gøre olie- og smøremidler vandopløselige, så den videre rengøring kan foretages med varmt vand og sæbe.

Kontakt os, såfremt du har brug for levering i stor-emballager.  Vi leverer også i 200 liters tromler og 1000 liter IBC.

Sikkerhed:
UFI: YHNA-GVFW-G20F-CW15
PR-nummer: 4088274
MAL-kode (1993): 3-3
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Specifikationer
Størrelser
5 liter