Problock imprægnering, 20 ltr.

Brugsklar imprægneringsvæske til udvendige mineralske underlag.
Ikke egnet til f.eks. træ, metal, kunststof, malede flader m.m.

Den brugsklare væske er mælkehvid og tørrer helt farveløst op.

Ny og forbedret recept.

Fordele & udbytte:

 Særdeles god vandafvisende effekt.
 Påvirker ikke diffusionsåbenheden.
 Hurtigtvirkende.
 Effektiv afperleeffekt.
 Høj indtrængningsevne.
 Fri for opløsningsmidler.
 Kraftigt reduceret begroningsgrad.

Overflader der er velafrensede og derefter imprægnerede, får en slidstærk overflade, hvor vand ikke trænger ned men i stedet perler på overfladen.

Da vand og snavs ikke længere trænger ind,  hindres mos og alger også i, at få ordentligt fodfæste.

Imprægneringen er naturligvis diffusionsåben og påføres let, med airless sprøjte eller rygsprøjte, på velafrensede mineralske underlag såsom fliser, tagsten, murværk og sandsten.

Se datablad for yderligere information og oplysning om værnemidler.

Sikkerhed:
UFI: UQGA-4VTP-A20R-ASDJ
PR-nummer: 4088354
MAL-kode (1993): 00-3
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
EUH 208 Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Kan udløse allergisk reaktion.
Specifikationer
Farve
Klar
Størrelser
20 liter
Brug
Ude
Slutbehandling