Procrete RT

Bemærk at udlægning af ProCrete RT kræver særlig kendskab til- og erfaring med, denne type PU-Cement. Her skal især tages hensyn til den relativt korte brugstid og den korte bearbejdningstid.

Vælg mellem:
20 kg Procrete RT3 filler (1 pose/blanding)
20 kg Procrete RT9 filler (2 poser/blanding)
10 kg Procrete RT-Top filler - (1 pose/blanding)

5 kg Procrete RT A-komponent.
5 kg Procrete RT B-komponent.

0,6 kg Procrete farvepasta - gul, rød eller grå

Procrete RT er 3-komp. PU/cementbelægning, der anvendes til termisk og kemisk resistent gulvbelægning i primært levnedsmiddelindustrier, hvor der stilles krav til særligt modstandsdygtig gulvbelægning.

Procrete RT-9 filler anvendes til 6-9 mm belægning. (1 x A + 1 x B + 2 poser RT-9 filler)
Procrete RT-3 filler anvendes til 2-4 mm belægning. (1 x A + 1 x B + 1 pose RT-3 filler)
Procrete RT-Top anvendes til topcoat 0,5-1,5 mm. (1 x A + 1 x B + 1 pose RT-Topcoat-filler)

Forbruget af Procrete er normalt 1,5 kg færdigblandet materiale/m²/mm.

God termisk resistens – tåler temperaturudsving når udlagt direkte på beton og cement.
9 mm belægning: Tåler vedvarende påvirkning +70°C
- Tåler kortvarig påvirkning op til 130°C

6 mm belægning: Tåler vedvarende påvirkning +70°C
- Tåler kortvarig påvirkning op til 110°C

3 mm belægning: Tåler vedvarende påvirkning +70°C
- Tåler kortvarig påvirkning op til 100°C

Udførende entreprenør skal sikre, at der altid er tilstrækkeligt med veluddannet mandskab til rådighed, til sikring af et jævnt og ubrudt workflow.
Et jævnt flow og erfarent mandskab til udlægningen er en væsentlig faktor, hvis spor efter udlægningsbanerne skal undgås.

Udlæg ikke Procrete RT, hvis du ikke har forudgående praktisk erfaring med dette, eller lignende produkter.


Sikkerhed

RT-3 filler, RT-9 Filler, Topcoat-filler
MAL-kode: 00-4
PR-nr.: 1735368
Ordlyd af H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

Procrete A
MAL-kode 00-1


Procrete B
MAL-kode 00-5
PR-nr: 428833
Ordlyd af H-sætninger:
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331 Giftig ved indånding.
H332 Farlig ved indånding.
H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.