Profloor EP C-tank, 10 kg sæt

Profloor EP-C-tank er en højviskos, og særligt holdbar, epoxybelægning.
C-tank har god resistens mod alkali og de fleste syrer, samt olie, fedt, benzin, dieselolie og flere opløsningsmidler. Se Profloor resistensliste for yderligere information. Produktet har endvidere god slidstyrke og er poretæt, når udført korrekt.

Læs mere for at vælge farve og lægge i kurv.

Anvendelsesområder
Profloor EP C-tank systemet anvendes til beskyttelse af beton- og ståloverflader i tanke, beholdere, rensebrønde og lignende stærkt belastede arealer, hvor poretæthed og kemikalieresistens er afgørende for holdbarheden

Vælg farve for at lægge i kurv.

Sikkerhed Komp. A:
UFI:
PR-nummer:
MAL-kode (1993): 00-5.
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhed Komp. B:
UFI: 8200-U0CW-500S-Q5VU
PR-nummer: 4088223
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H332 Farlig ved indånding.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

MAL-kode brugsklar blanding: 00-5
Profloor EP C-tank, 10 kg sæt er en højviskos og særligt holdbar epoxybelægning, som er ideel til beskyttelse af beton- og ståloverflader i tanke, beholdere, rensebrønde og lignende stærkt belastede arealer, hvor poretæthed og kemikalieresistens er afgørende for holdbarheden. Produktet har god resistens mod alkali og de fleste syrer, samt olie, fedt, benzin, dieselolie og flere opløsningsmidler.

Profloor EP C-tank er tilgængelig i farverne grå, rød og grøn og leveres i en emballagestørrelse på 10 kg.
Farven kan vælges, når produktet lægges i kurven.
Specifikationer
Farve
Oxydrød
Grøn
RAL 7042 trafikgrå
Størrelser
10 kg