Profloor EP-clear cast er en særligt glasklar og UV-bestandig epoxy, som er udviklet til støbning i lagtykkelser op til 2 cm.

Clear cast anvendes til mange forskellige formål og er særligt velegnet til dekoration, såsom til indstøbning, støbning af figurer og genstande og til tykfilmscoating af f.eks. bordplader og designgulve.

Fuldstændigt glasklar ved støbning op til 20 mm ad gangen - Ved støbning i flere lag/ad flere omgange, ses normalt ingen lagdeling.
Clear Cast er en langsomt-hærdende epoxy, hvilket reducerer risikoen for bobler og uklarheder i den færdige støbning.

Vælg mellem sætstørrelse 1 kg, 3 kg eller 15 kg.

Sikkerhed Komp. A:
UFI: CSNA-0VJ3-D20X-CWSM
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H 315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Sikkerhed Komp. B:
UFI: 1200-U0CW-500S-Q52G
PR-nummer: 4088987
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H332 Farlig ved indånding.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Profloor EP Clear Cast er den ultimative løsning til alle dine støbningsbehov. Denne epoxy er særligt udviklet til støbning i lagtykkelser op til 2 cm og er perfekt til dekoration og designprojekter.

Clear Cast er fuldstændigt glasklar ved støbning op til 20 mm ad gangen, og ved støbning i flere lag ses normalt ingen lagdeling. Den langsomt-hærdende epoxy reducerer risikoen for bobler og uklarheder i den færdige støbning, så du kan være sikker på at få et smukt og ensartet resultat hver gang.

Med sætstørrelser på 1 kg, 3 kg eller 15 kg kan du vælge den størrelse, der passer bedst til dit projekt. Clear Cast er også UV-bestandig, så du kan være sikker på, at din støbning vil holde sig smuk og klar i lang tid.

Men sikkerheden er også vigtig, og derfor er det vigtigt at bemærke, at Clear Cast indeholder epoxyforbindelser, som kan udløse allergiske reaktioner. Derfor er det vigtigt at følge alle sikkerhedsanvisninger og bruge beskyttelsesudstyr under brug.

Men lad ikke det afskrække dig fra at bruge denne fantastiske epoxy. Clear Cast er den perfekte løsning til alle dine støbningsbehov, og med dens glasklare finish vil du kunne skabe smukke og unikke designs, der vil imponere alle.
Så vælg Profloor EP Clear Cast til dit næste projekt, og oplev forskellen selv!
Specifikationer
Farve
Klar
Brug
Slutbehandling
2-k produkt