ProFloor EP-Primer 525, epoxybinder, sæt

Vælg sætstørrelse for at lægge i kurv

Profloor EP-Primer 525 er en tyndtflydende epoxybinder, der er udviklet specielt til priming og har særdeles god penetrerings- og vedhæftningsevne.

Sættet består af EP-Primer A og  EP-Primer B og blandes i vægtforholdet 2 : 1.

EP primer 525 anvendes især til priming hvor den gør sig rigtig godt på grund af den ekstraordinært gode vedhæftnings- og penetrationsevne, men kan også anvendes til epoxymørtel og mellemlag.

Bedst egnet til mellemlag og mørtel er EP-primer 1050, der er tyktflydende og derfor bedre bærer fyldstoffer.

Primeren er ikke egnet til topcoat, da den gulner kraftigt.

Profloor EP primer fås i flg. sætstørrelser: 3 kg, 7,5 kg, 15 kg, 30 kg og som bulk.

Profloor  EP Primer hærder hurtigt - også ved lave temperaturer.

Leveres i sæt á: 3 kg, 7,5 kg, 15 kg og 30 kg, samt i bulk.
Sætstørrelser mindre end 30 kg leveres i spand/dunk.
30 kgs størrelsen leveres i dunk/dunk.

Vælg sætstørrelse for at lægge i kurv

Sikkerhed Komp. A:
UFI: CSNA-0VJ3-D20X-CWSM
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Sikkerhed Komp. B:
UFI: 8200-U0CW-500S-Q5VU
PR-nummer: 4088223
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H332 Farlig ved indånding.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Specifikationer
Farve
Klar
Størrelser
3 kg
7,5 kg
15 kg
30 kg
Brug
Vægge
Træ & metal
Grundbehandling
Gulv
2-k produkt
Inde