ProFloor EP-Primer 525, epoxybinder, sæt

Vælg sætstørrelse for at lægge i kurv

Profloor EP-Primer 525 er en tyndtflydende epoxybinder, der er udviklet specielt til priming og har særdeles god penetrerings- og vedhæftningsevne.

Sættet består af EP-Primer A og  EP-Primer B og blandes i vægtforholdet 2 : 1.

EP primer 525 anvendes især til priming hvor den gør sig rigtig godt på grund af den ekstraordinært gode vedhæftnings- og penetrationsevne, men kan også anvendes til epoxymørtel og mellemlag.

Primeren er ikke egnet til topcoat, da den gulner kraftigt.

Profloor EP primer fås i flg. sætstørrelser: 3 kg, 7,5 kg, 15 kg, 30 kg og som bulk.

Profloor  EP Primer hærder hurtigt - også ved lave temperaturer.

Leveres i sæt á: 3 kg, 7,5 kg, 15 kg og 30 kg, samt i bulk.
Sætstørrelser mindre end 30 kg leveres i spand/dunk.
30 kgs størrelsen leveres i dunk/dunk.

Vælg sætstørrelse for at lægge i kurv

Sikkerhed Komp. A:
UFI: CSNA-0VJ3-D20X-CWSM
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.


Sikkerhed Komp. B:
UFI: 8200-U0CW-500S-Q5VU
PR-nummer: 4088223
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H332 Farlig ved indånding.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
Specifikationer
Farve
Klar
Størrelser
3 kg
7,5 kg
15 kg
30 kg
Brug
Vægge
Træ & metal
Grundbehandling
Gulv
2-k produkt
Inde