Klar og UV-stabil lavviskøs epoxybinder.

Profloor EP-TL 650 anvendes som binder ved opbygning af forskelige typer epoxybelægning, særdeles velegnet som mellemlag i drysgulve og som binder i maskinelt glittede kompaktgulve.

EP-TL 650 kan også anvendes som topcoat på velfyldt farvet kvartsbelægning og flakebelægning.

Klar – utroligt letflydende – stort set lugtfri - god UV-resistens - stærk.

Profloor EP-TL 650 gør sig bedst når der er behov for virkelig god flydeevne/lav viskositet.

Virkelig god kemisk, mekanisk og termisk resistens.

Sikkerhed Komp. A:
UFI: 01KA-TVFD-M204-5049
PR-nummer: 4088944
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion

Sikkerhed Komp. B:
UFI: 1200-U0CW-500S-Q52G
PR-nummer: 4088987
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H332 Farlig ved indånding.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

MAL-kode brugsklar blanding: 00-5
Profloor EP-TL 650 er en klar og ret UV-stabil lavviskøs epoxybinder, der anvendes som binder ved opbygning af forskellige typer epoxybelægning. Den er særdeles velegnet som mellemlag i drysgulve og som binder i maskinelt glittede kompaktgulve. EP-TL 650 kan også anvendes som topcoat på velfyldt farvet kvartsbelægning og flakebelægning.

Denne epoxybinder er utroligt letflydende og stort set lugtfri, hvilket gør den ideel til situationer, hvor der er behov for virkelig god flydeevne og lav viskositet. Den er også ganske UV-resistent og har god kemisk, mekanisk og termisk resistens.

Profloor EP-TL 650 er tilgængelig i forskellige størrelser, så du kan vælge den størrelse, der passer bedst til dit projekt. Uanset om du skal opbygge en epoxybelægning på et stort industrigulv eller reparere en mindre overflade, kan denne epoxybinder hjælpe dig med at opnå et holdbart og attraktivt resultat.

Samlet set er Profloor EP-TL 650 en pålidelig og alsidig epoxybinder, der kan bruges til en række forskellige projekter.
Med dens gode flydeevne, styrke og gode UV-resistens, kan den hjælpe dig med at opnå et holdbart og flot resultat, mens du arbejder sikkert og effektivt.