Profloor EP-TL 650 - vælg størrelse

Klar og UV-stabil lavviskøs epoxybinder.

Profloor EP-TL 650 anvendes som binder ved opbygning af forskelige typer epoxybelægning, særdeles velegnet som mellemlag i drysgulve og som binder i maskinelt glittede kompaktgulve.

EP-TL 650 kan også anvendes som topcoat på velfyldt farvekvarts og flake.

Klar – utroligt letflydende – stort set lugtfri - UV-resistent - stærk.

Profloor EP-TL 650 gør sig bedst når der er behov for virkelig god flydeevne/lav viskositet.

Virkelig god kemisk, mekanisk og termisk resistens.

Sikkerhed Komp. A:
UFI: 01KA-TVFD-M204-5049
PR-nummer: 4088944
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhed Komp. B:
UFI: 1200-U0CW-500S-Q52G
PR-nummer: 4088987
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H332 Farlig ved indånding.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.