Profloor EP-TL er helt klart epoxybindemiddel og hærder og er velegnet til brug som topcoat.

EP-TL har flere gode egenskaber:
Hurtig hærdning (også ved lave temperaturer).
Tidlig resistens mod vand og kemikalier.
Hård og rengøringsvenlig overflade.
Lav gulningsgrad.
Velegnet som binder i stentæpper, topcoat på farvet kvarts, topcoat på beton m.m.

Blandingsforhold, 2 : 1

Leveres i sæt á 3 kg, 7,5 kg og 15 kg
3 kg sæt (1 spand, 1 dåse)
7,5 kg sæt (1 spand, 1 dunk)
15 kg sæt (1 spand og 1 dunk)

Kan også leveres i bulk.

Sikkerhed Komp. A:
UFI: 01KA-TVFD-M204-5049
PR-nummer: 4088944
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhed Komp. B:
UFI: 1200-U0CW-500S-Q52G
PR-nummer: 4088987
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H332 Farlig ved indånding.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

MAL-kode for brugsklar blanding: 00-5
Profloor EP-TL 1300 er en klar epoxy topcoat, der er ideel til gulvbelægninger. Denne topcoat har en hurtig hærdningstid, selv ved lave temperaturer, og giver tidlig resistens mod både vand og kemikalier. Overfladen er hård og rengøringsvenlig, hvilket gør den perfekt til områder med høj trafik.

Den klare farve på EP-TL 1300 har en lav gulningsgrad, hvilket betyder, at den ikke vil ændre farve over tid. Denne topcoat kan også bruges som binder i stentæpper eller som topcoat på farvet kvarts og beton.

Blandingsforholdet for EP-TL 1300 er 2:1, og den leveres i sæt på 3 kg, 7,5 kg og 15 kg. Sættene består af en spand og en dunk og kan også leveres i bulk.
Specifikationer
Farve
Klar
Størrelser
3 kg
7,5 kg
15 kg
1500 kg
3000 kg
Brug
Vægge
Slutbehandling
Gulv
Inde