Profloor EP-TL 1300, klar epoxy topcoat, sæt

På lager
Profloor EP-TL er helt klart epoxybindemiddel og hærder og er velegnet til brug som topcoat.

EP-TL har gode egenskaber såsom hurtig hærdning (også ved lave temperaturer), tidlig resistens mod vand og kemikalier, hård og rengøringsvenlig overflade.

Blandingsforhold, 2 : 1
Leveres i sæt á 3 kg, 7,5 kg og 15 kg
3 kg sæt (1 spand, 1 dåse)
7,5 kg sæt (1 spand, 1 dunk)
15 kg sæt (1 spand og 1 dunk)

Kan også leveres i bulk.

Dugpunktstabel

Sikkerhed Komp. A:
UFI: 01KA-TVFD-M204-5049
PR-nummer: 4088944
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhed Komp. B:
UFI: 1200-U0CW-500S-Q52G
PR-nummer: 4088987
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H332 Farlig ved indånding.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Specifikationer
Farve
Klar
Størrelser
3 kg
7,5 kg
15 kg
1500 kg
3000 kg
Brug
Vægge
Slutbehandling
Gulv
Inde