Profloor EP-Uni

VÆLG STØRRELSE FOR AT LÆGGE I KURV

Profloor EP-Uni er en klar universal epoxybinder, der anvendes som primer, som binder i mellemlag og som topcoat, samt som binder i epoxymørtel.
Klart og tyndtflydende med rimelig UV-resistens og lidt gulning. Tåler vand helt ned til 15 timer efter påføring, afhængig af temperatur og luftfugtighed.

Underlaget skal være rent, tørt, fedtfrit samt bæredygtigt. Underlagets temperatur skal være mindst 10°C og højere end dugpunktet. Undgå stigende temperaturer i underlaget under hærdningen, da stigende temperaturer, kan forårsage luftbobler i epoxyen.

Profloor EP-Uni leveres i afstemt blandingsforhold. Hvisder ikke blandes hele sæt, skal komponenterne afvejes omhyggeligt i korrekt blandingsforhold.

Materialets og underlagets temperatur skal være mindst 10°C og højst 30°C. Høje temperaturer forkorter brugstiden.

Komponenterne sammenblandes grundigt med egnet blandeudstyr f.eks. trinløs boremaskine med blandepropel eller røreværk. Når blandingen er homogen, efter 3-5 minutter, overføres den til anden beholder og der blandes yderligere et-to minutter. Undgå at piske luft i blandingen.

De sammenblandede komponenter må ikke efterlades i blandebeholderen, da hærdeprocessens varmeudvikling kan accelerere hærdningen. Hæld, om muligt, blandingen ud på underlaget og fordel den derfra, med plan stålspartel.

Til poretæt priming af betongulv inden udførelse af topcoat, primes i første lag uden tilslag. Som binder i mellemlag, kan tilsættes fint kvartssand f.eks. 0,1-0,3 mm i forholdet 1 del epoxy til 1 del sand.
Efterfølgende kan den våde epoxy mættes med kvarts. Følg vejledningen for den aktuelle belægningstype.
Som binder i epoxymørtel iblandes kvarts, f.eks. 0,3-0,6 mm i forholdet 1 del epoxy til 4-6 dele kvarts.

VÆLG STØRRELSE FOR AT LÆGGE I KURV
Sikkerhed Komp. A:
UFI: CSNA-0VJ3-D20X-CWSM
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Sikkerhed Komp. B:
UFI: 8200-U0CW-500S-Q5VU
PR-nummer: 4088223
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H332 Farlig ved indånding.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.