Diffusionsåben vandig epoxybelægning med lang brugstid.

Profloor EPW-SL anvendes som glat, selvnivellerende epoxybelægning, hvor der er behov for en meget slidstærk og samtidigt diffusionsåben epoxybelægning, der både fremstår silkemat og samtidigt er ekstremt let at renholde.

Profloor EPW-SL er særligt anvendelig på steder hvor almindelig epoxybelægning ikke kan anvendes, på grund af risiko for opstigende fugt i form af vanddamp, f.eks. på gulve hvor dampspærre ikke findes eller hvor der er usikkerhed om gulvets konstruktion, såsom kældergulve og ældre betongulve.
Underlaget skal være rent, tørt, fast og med tilstrækkelig styrke for epoxybelægning.
Der primes med Profloor EPW-primer, inden topcoat med Profloor EPW-SL.
Forbrug:
Selvnivellerende 2-2,2 kg/m²
Tyndcoating fra 0,4 kg/m².
Temperatur: Min. 10°C Max. 30°C
Brugstid v. 20°C - 45 minutter.

Sikkerhed Komp. A:
UFI:
PR-nummer: 2465654
MAL-kode (1993): 00-5
H315 Forårsager hudirritation.
H#!/ Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhed Komp. B:
UFI:
PR-nummer: 4045063
MAL-kode (1993):
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.  
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.