Profloor EW-Klar er en transparent/klar, vandig epoxy-støvbinder, som anvendes til behandling af betongulve, hvor man ønsker en mættet overflade, der er let at renholde.

A- og B komponent sammenblandes, til der opnås en hvidlig emulsion. Derefter irøres 10-15 % vand.
De sammenblandede komponenter udrulles med god malerrulle. Forbruget skal være ca. 0,15 kg/m².
Profloor EW-Klar epoxy-støvbinder anvendes på ubehandlede og nye betongulve.

Der opnås en støvbundet/mættet overflade, der efterfølgende er let at renholde. Samtidig beskyttes betonen mod olie, salt o.lign.

Påføres med bred malerrulle på langt skaft.
Forbrug: ca. 0,15 kg/m².
Potlife: ca. 60 min.
Blandingsforhold:  1 : 5
Leveres i 12 kg sæt - komponenterne skal omrystes/røres inden brug!

Sikkerhed Komp. A:
UFI: CSNA-0VJ3-D20X-CWSM
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Sikkerhed Komp. B:
UFI:
PR-nummer: 4088469
MAL-kode (1993): 00-4
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

MAL-kode brugsklar blanding: 00-5
Specifikationer
Farve
Klar
Størrelser
12 kg
Brug
Grundbehandling
Gulv
2-k produkt