ProFloor EW-Maling, 12 kg sæt

God universal vandig epoxymaling til behandling af betongulve og vægge, hvor der ønskes en rimeligt tæt og rengøringsvenlig overflade.
Leveres i RAL 9010, 7035, 7038 og 7040.
12 kg sæt - blandingsforhold: 1:5

6 Standardfarver.
Profloor EW-Maling er vandig epoxymaling i god kvalitet og anvendes til malebehandling af bl.a. gulve at beton, flydespartel, træ o.lign.

Epoxymalingen er særdeles velegnet til behandling af vægge, når der ønskes en tæt og rengøringsvenlig overflade. Den anvendes hyppigt ved maling i levnedsmiddelvirksomheder og andre steder, der hyppigt vandbelastes.

Leveres i 12 kg sæt, hvor selve malingen er 10 kg B-komp i spand, hvori EW-Base (2 kg), ihældes og sammenblandes grundigt, umiddelbart før brug.
Brugstiden er ca. 50 minutter.
Hvis der ikke blandes hele sæt, skal spanden med farven omrøres, inden ønsket mængde af begge komponenter afvejes.

Blandingsforholdet er 1 : 5 vægtdele. Der må under ingen omstændigheder doseres efter volumen. Komponenterne (b]SKAL[/b] afvejes.

Sikkerhed Komp. A:
UFI: CSNA-0VJ3-D20X-CWSM
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhed Komp. B:
UFI:
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H301 Giftig ved indtagelse.
H310 Livsfarlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H330 Livsfarlig ved indånding.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Specifikationer
Farve
Hvid
RAL 7035 lys grå
RAL 7038 agatgrå
RAL 7042 trafikgrå
Brug
Vægge
Slutbehandling
Gulv
2-k produkt