Standard vandig epoxymaling til behandling af vægge og gulve af beton.

Lille 6 kgs sæt.

Velegnet til de mindre projekter; passende til maling af ca. 10 m².

God universal epoxymaling til behandling af betongulve i lagerlokaler, kældre, garager o.lign.

Det lille sæt leveres i RAL 9010, RAL 7038 og RAL 7042.

5 kg i spand anvendes med 1 kg EW-Base ( 1 : 5)
Sikkerhed Komp. A:
UFI: CSNA-0VJ3-D20X-CWSM
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion..

Sikkerhed Komp. B:
UFI:
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H301 Giftig ved indtagelse.
H310 Livsfarlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H330 Livsfarlig ved indånding.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer
Specifikationer
Farve
Hvid
RAL 7038 agatgrå
RAL 7042 trafikgrå
Størrelser
6 kg
Brug
Vægge
Slutbehandling
Gulv
2-k produkt