Profloor EW-topcoat, 6 kg sæt

Diffusionsåben, high-build, vandig epoxymaling.
Vælg mellem RAL 7038 eller RAL 7042

Profloor EW-topcoat anvendes som epoxy-topcoat, hvor der er behov for en slidstærk og samtidigt diffusionsåben topcoat, der fremstår dækkende, silkemat og som er let at renholde.

Profloor EW-topcoat er særligt anvendelig på steder hvori der er kort tid til rådighed, hvor der er behov for højere lagtykkelse eller hvor en halvmat finish foretrækkes.

Underlag: Rent, tørt, fedtfrit og bæredygtigt underlag af f.eks. beton. Trækstyrken i underlaget skal være mindst 1,5 N/mm².
Hvis der findes betonslam fra støbningen, på beton, cement eller flydespartel, skal fladen diamantslibes og støvsuges inden behandling.

Absorberende underlag skal primes med {url href=profloor-ep-primer-epoxybinder-saet/]Profloor EP-primer[/url] (diffusionstæt) eller Profloor EW-primer (diffusionsåben) inden behandling.
Valget af primer skal afspejle underlagets tilstand og evt. behov for vanddampsdiffusion.

Sammenblanding: B-komponenten røres homogen, hvorefter A-komponenten tilsættes og der røres i 2 minutter. Overfør dernæst blandingen til ren emballage og rør kort igen. Blandingsforholdet er 5B:1A (w/w) Bemærk, at B-komponenten er den store komponent i dette system.

Forbrug: EW-topcoat kan udrulles fra 0,3-0,5 kg/m²/lag. Brug en god fnugfri microfiberrulle. Anbefalet luvlængde 11-15 mm.

Brugstid: Brugstiden er normalt 60 minutter v. 20°C.

Sikkerhed Komp. A:
UFI: CSNA-0VJ3-D20X-CWSM
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation. (H315)
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. (EUH 205)
EUH 211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge. (EUH 211

Sikkerhed Komp. B:
UFI:
PR-nummer: 2193572
MAL-kode (1993):
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.