Profloor fortynder / AF Renser, 20 ltr

20 liter cellulosefortynder til affedtning og afrensning af forurenede underlag, inden malebehandling.
Fjerner også harpiks fra knaster.

UN godkendt dunk.

Græspletter, harpikspletter og fedtpletter kan normalt fjernes med cellulosefortynder. Fjerner også det meste graffiti fra træværk. Ved pletfjerning på stof bør testes på et mindre synligt sted, at stoffet tåler fortynder.
MAL-gruppe 5-3 (1993)
H226 Brandfarlig væske og damp.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H332 Farlig ved indånding.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen
eksponering
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H315 Forårsager hudirritation.
Specifikationer
Størrelser
20 liter