Profloor PU-Rubber er en flydende gummimåtte, der anvendes som alternativ til nedlimede gummimåtter.
Profloor PU-rubber leveres uigmenteret og kan, efter behov, pigmenteres med Profloor farvepasta.

Flydende blød måtte er det perfekte underlag for Profloor PU-Comfort.

PU-Rubber udlægges med tandspartel på epoxyprimet underlag og sikrer et ensartet, tæt og blødt underlag for comfort-belægning.

Udlægges i lagtykkelser på 2-4 mm. (2-4 kg/m²)

Blandingsforhold - 7 : 1, Vægtfylde: ca. 1,7

Leveres i sæt á 24 kg. (21 kg A komp 3 kg B-komp.)

Sikkerhed Komp. A:
UFI: V200-U0CW-500S-Q56X
PR-nummer: 4408557
MAL-kode (1993): 0-1
H-sætninger:
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhed Komp. B:
UFI: UPJA-SVPT-D204-HMT1
PR-nummer: 4088864
MAL-kode (1993): 00-3
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H373 Kan forårsage organskader.
EUH 204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.

Specifikationer
Brug
Gulv
2-k produkt
Inde