Profloor PU-SL 40 er en fleksibel polyuretan-belægning, der primært anvendes til gulve i lagerlokaler og lettere industri, hvor der ønskes et gulv med stor styrke og gode støj,- og trindæmpende egenskaber.

Profloor PU SL 40 er en fleksibel polyuretanbelægning med stødabsorberende- og støjdæmpende egenskaber.

Anvendes primært til gulve i lager, industri, produktion, institution og klinik.

Blandes med 4 kg PU-SL B, den samlede sætstørrelse er 24 kg.

Vælg upigmenteret base eller sort for at lægge i kurv.

Forebyg bundfældet farvepasta, der viser sig som små områder med uhærdet materiale.
Bland farvepasta i A-komponenten og rør godt, hvorefter B-komponenten røres i.
Overfør blandingen til ny emballage og rør kort, inden den hældes på gulvet.

Sikkerhed Komp. A:
UFI: V200-U0CW-500S-Q56X
PR-nummer: 4408557
MAL-kode (1993): 0-1
H-sætninger:
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhed Komp. B:
UFI: UPJA-SVPT-D204-HMT1
PR-nummer: 4088864
MAL-kode (1993): 00-3
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
EUH 204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
Specifikationer
Farve
Upigmenteret
Brug
Slutbehandling
Gulv
2-k produkt