PUW Exclusive anvendes primært som afsluttende finish på nye PU- og epoxybelægninger, hvor der er ønske om en absolut helmat finish med en rengøringsvenlighed i en klasse for sig.

Profloor PUW-lak kan også anvendes til behandling af indvendige vægge af fx teglsten, cementpuds, samt på interiør af træ, såsom hylder, møbler og håndlister.

Trægulve der lakeres med Profloor PUW-matlak ser ud som om de er aldeles ulakerede. Det vil sige, at du kan opnå et ubehandlet udseende på dit trægulv, samtidig med at det er ekstremt let at renholde. PUW-lakken er særdeles smudsafvisende.

Profloor PUW matlak må ikke anvendes på absorberende underlag, da uens optagelse af lakken kan resultere i hvidlige skjolder/skyer i den færdige overflade. Ønskes derfor lakering af f.eks. absorberende beton, grundbehandles med Profloor EPW-klar eller Profloor EW-klar eller anden passende epoxylak.

Særlige egenskaber:
- Ridsefasthed. Lakken er ridsefast, slidstærk og har en uovertruffen kemikalieresistens.
- Fleksibilitet. Lakken er fleksibel og kan anvendes som finish på bløde PU belægninger, såsom Profloor PU-Comfort og Profloor PU-SL 40.
- Uændret udseende. Som noget særligt, ændrer en lakering med PUW klar matlak ikke på emnets udseende. Det vil sige, at det lakerede emne nærmest fremstår ubehandlet.

- Hurtigttørrende. Gulvet kan ibrugtages efter 24 timer.
Underlag:
Underlaget skal være rent, tørt, fedtfrit og bæredygtigt og kan bestå af f.eks. ny epoxy- eller polyuretan belægning, teglsten, cementpuds, træ og lignende.

- Nye belægninger med klar eller pigmenteret epoxy ( Profloor EP-TL, Profloor EP-Uni, Profloor EPW-SL, Profloor EP-SL), samt bløde polyuretan-belægninger (Profloor PU-Comfort, Profloor PU-SL 40), hvor der ønskes en mat og praktisk finish.
- Desuden på de fleste rene og fedtfri trægulve og er desuden velegnet til silkemat lakering af træ, såsom møbler, hylder, håndlister og andet interiør, der skal tåle berøring.

Kan også anvendes som afsluttende lag på de vandige epoxyprodukter.
Profloor PUW er velegnet som finish på gulve behandlet med EPW klar, blank, når der ønskes New-Yorker-gulve med det rå look.

Sammenblanding:
Underlagets og omgivelsernes temperatur skal være mindst 10°C. Lakkens temperatur skal være 10°C-25°C.
Er temperaturen for høj ellerfor lav, påvirkes flydeevnen.
For høj eller for lav luftfugtighed under tørringen, kan påvirke overfladens mathed, så den fremstår mere blank.

Profloor PUW Exclusive leveres i afstemt blandingsforhold.
Hvis der ikke blandes hele sæt, skal komponenterne afvejes omhyggeligt.
Sammenbland grundigt med egnet blandeudstyr f.eks. trinløs boremaskine med blandepropel eller røreværk.
Undgå at piske luft i blandingen.
Efter sammenblanding skal der tilføres 12-15 % vand på totalmængden. Vandmængden skal justeres efter temperatur og tørreforhold dog min. 10% og max. 15%.

Udførelse:
Profloor PUW Exclusive matlak påføres med god microfiber-rulle i to ensartede lag. Andet lag kan påføres når første lag er tørt, efter 18-24 timer.

PUW skal påføres jævnt, med tilstrækkeligt vædet rulle.

Bedste resultat opnås ved at påføre i felter på 2x2 meter og krydsrulle grundigt, inden der fortsættes til næste felt.
Forbrug ca. 0,08-0,12 kg/m²/påføring, svarende til et totalforbrug på 160-240 g/m².

Sikkerhed Komp. A:
UFI: G9PA-1VPG-720W-AY90
PR.: 2492169
MAL-kode (1993): 1-1
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhed Komp. B:
UFI: 8200-U0CW-500S-Q6HK
PR.: 4408565
MAL-kode (1993): 00-3
H-sætninger:
H226 Brandfarlig væske og damp.
H301 Giftig ved indtagelse.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330 Livsfarlig ved indånding.
H331 Giftig ved indånding.
H332 Farlig ved indånding.
H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion