God og slidstærk vandig, polyurethan parketlak, glans 15.

Giver en stærk matlakeret gulvflade, der tåler megen trafik.

Lakken er hvidlig i våd stand og tørrer klart op.

Sikkerhed:
UFI: 22MA-VVR5-9202-3342
PR-nummer: 2468193
MAL-kode (1993): 1-1
H-sætninger:
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H360D Kan skade det ufødte barn.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Specifikationer
Størrelser
10 liter
Glans
15
Brug
Gulv
Inde