Terpentin - vælg størrelse

Traditionel mineralsk terpentin i UN godkendt plastdunk.

Almindelig mineralsk terpentin anvendes til fortynding af træbeskyttelse og universalmaling, samt til rengøring af maleværktøj.

Rester kan afleveres på genbrugspladsen som miljøfarligt affald og må ikke hældes i afløb eller udhældes på jord, ligesom det heller ikke må afbrændes.

2,5 liter, 5 liter eller 20 liter.

Vælg størrelse for at lægge i kurv.

Sikkerhed:
PR-nummer: 2368598
MAL-kode (1993): 3-1
H-sætninger:
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Specifikationer
Størrelser
20 liter
2,5 liter