Tips til problemfri udlægning af EP- & PU systemer

Tips til udlægning af fugefri epoxy- og polyuretan  gulvsystemer

Tips til udlægning af fugefri epoxy- og polyuretan  gulvsystemer

Gulventreprenører behøver ikke kun at kunne vurdere overflade og anvendelse, for at vælge korrekt 2-K system til de forskellige gulvopgaver.

Entreprenøren skal også være opmærksom på detaljer under udførelsen og have forståelse for potentielle problemer og deres mulige årsager.

Forståelsen af disse problemstillinger og viden til at forebygge dem, er med til at  minimere antallet af reklamationer og sikre en tilfreds slutkunde.

At arbejde med 2-komponente gulvprodukter, er ikke altid så ligetil, som man skulle tro, men heller ikke særlig vanskeligt blot man kender grundbegreberne og følger beskrivelser og vejledninger.

Hovedparten af fejlene sker ved forkert, eller utilstrækkelig blanding af de 2 komponenter, samt manglende forberedelse af underlaget, eller klimaforhold med fugt el. lign.
Der er naturligvis en lang række andre forhold som kan resultere i fejl og problemer.
Vi vil her forsøge af beskrive nogle af de ting man bør være opmærksom på, når der arbejdes med epoxy og polyuretan produkter.
Introduktion.

Introduktion.

Fugefri 2K gulvsystemer og belægninger beskytter undergulvet, normalt beton, mod kemiske og fysiske skader, og er med til at sikre, at gulvet er let at renholde.
Selvom beton normalt har en stærk og hård overflade, kan der let opstå skader og slitage på ubeskyttet og porøs beton, ved almindelig brug.

Epoxy- og polyuretanbelægninger  anvendes til at beskytte beton, forbedre betonens udseende og lette vedligeholdelsen.

Fugefri gulve er gulvbelægning som fremstilles på stedet. Den kemiske reaktion af de polymere materialer, skal nøje kontrolleres, for at opnå et vellykket resultat.

Fejl og udfordringer kan opstå både før, under og efter installationen/udlægningen.

Mange af disse problemer kan forebygges, hvis man tager sine forholdsregler og i øvrigt har den nødvendige grundlæggende forståelse for, hvor årsagerne normalt skal findes.

Ved anvendelsen af 2-komponente gulvsystemer, er det vigtigt, at entreprenøren nøje overholder leverandørens anvisninger og sikrer sig, at forholdene på arbejdsstedet er af en sådan karakter og beskaffenhed, at der kan opnås et tilfredsstillende resultat.
Underlag

Underlag

Det første og mest afgørende skridt til at undgå problemer, når systemet til den fugefri gulvbelægning vælges, er en korrekt vurdering af underlaget, der oftest er af beton.

Derefter er det nødvendigt at vurdere, hvilke udfaldskrav der stilles til belægningen, både i forhold til belægningens udseende, planhed og overfladestruktur, men også til de belastninger den skal kunne tåle og til hvilke krav til vedligehold, den stiller.

Når korrekt system er valgt i forhold til ovenstående, drejer et sig primært om, at forberede underlaget på optimal vis og derefter udføre arbejdet, på en hensigtsmæssig og effektiv måde.

Gulventreprenøren skal tage flere forhold med i overvejelserne, når slutkunden skal vejledes i at vælge korrekt gulvsystem.

Forhold der skal overvejes:
-    Disponibel tid til opgaven
-    Klimaforhold, såsom temperatur og fugt
-    Krav til kemisk og termisk resistens
-    Krav til holdbarhed overfor fysisk belastning
-    Krav/forventninger til æstetik, farver, skridsikkerhed, holdbarhed mv.


Promal kan naturligvis rådgive om ovenstående.

Beton er et porøst materiale, som ånder og absorberer væske og fugt.

Den egenskab, kan være årsag til problemer, både under og efter installation af en gulvbelægning, der ikke er diffusionsåben.

Ved valg af gulvsystem, skal det vurderes, om den pågældende betonplade er udlagt efter nuværende forskrifter; på et kapillarbrydende lag eller dampspærre, der kan forhindre betonpladen i at transportere fugt fra det underliggende terræn, til undersiden af gulvbelægningen.

Hvis denne risiko ikke umiddelbart kan afdækkes og gulvet er af ældre dato, bør der måske vælges et gulvsystem med lav Z-værdi, et diffusionsåbent system såsomProfloor EPW

Fugtindhold i betonen skal vurderes og skal, hvis der anvendes mere diffusionslukkede systemer, være under 6% restfugt / 85 % RF.

Forureninger i overfladen fjernes mekanisk ved slyngrensning, eller diamant-slibning. Kemikalier/olier, der kan være trængt ned i overfladen, skal også fjernes eller neutraliseres.

Svag beton  udskiftes og afskalninger repareres med epoxymørtel eller andet egnet materiale.

Formålet med forberedelse af overfladen er at fjerne alle forurenende stoffer såsom cementslam, eksisterende belægninger, støvbindere o.lign., så man sikrer optimal vedhæftning til en ren og tør betonoverflade.
Bobler i belægningen.

Bobler i belægningen.

- Årsag 1:
Mixefejl.

Der piskes luft i materialet under blandingen, ved brug af uegnet udstyr eller blandes med for høj hastighed

Forebyggelse:
Anvend egnet mixer  med variabel hastighed og mix ved 300-500 omdr./min.

- Årsag 2:
Afgasning fra underlaget.

Når lufttemperaturen er højere end underlagets temperatur, udvider luften i betonen sig og presser mod overfladen, gennem den endnu ikke fuldt-hærdede belægning.
Disse bobler opstår typisk mendens belægningen er delvist hærdet og de tilsatte luftadditiver, ikke længere er aktive.

Forebyggelse:
Kontroller temperatur i lokale og underlag.
Hvis temperaturen i luften er stigende og højere end temperaturen i underlaget, bør der ikke udlægges fugefri belægning.
Vent til temperaturen i luften er faldende og lavere end temperaturen i underlaget.
Det er vigtigt, at lokaler og dermed betongulvet er grundig opvarmet, inden arbejdet med påføring af epoxybelægning påbegyndes. Dvs. i praksis skal der være varme på flere dage inden opstart.

Er der luftbobler i primerlaget, bør der påføres et ekstra lag primer, inden der påføres topcoat.

Udbedring
Er skaden sket og der er opstået bobler i overfladen, som ved afgasning fra underlaget, kan være ret kraftige, skal overfladen slibes og støvsuges.

Ny topcoat bør udføres ved temperaturforhold, hvor temperaturen i betonunderlaget er stabil, eller faldende.

Dårlig vedhæftning

Dårlig vedhæftning

- Årsag 1:
Forkert, eller utilstrækkelig forberedelse af underlaget eller dårlig forlignelighed med tidligere behandling.

Forebyggelse:
Før udførelse af fugefri belægning, skal underlaget være tilstrækkeligt afrenset og frit for forurening, såsom olie, fedt, sæbe, snavs og støv.
Eksisterende behandling med utilstrækkelig vedhæftning, skal fjernes helt.

- Årsag 2:
Når belægning udlægges ved temperaturer tættere end 3°C på dugpunktet, kan fugt kondensere på overfladen og bevirke dårlig vedhæftning, til underlaget eller mellem lagene i belægning.

Forebyggelse:
Kontroller luftens og underlagets temperatur og luftfugtigheden, for at sikre at temperaturen er mindst 3°C højere end den aktuelle dugpunktstemperatur.
Find dugpunktsskema her på siden.

Udbedring:
Belægning med svigtende vedhæftning fjernes mekanisk, ved fræsning, slyngrensning eller diamantslibning.
Efter grundig støvsugning, gentages behandlingen under forhold der følger leverandørens anvisninger.

Problemer - "fiske-øjne"

Problemer - "fiske-øjne"

Fiske-øjne er områder, hvor belægningen trækker sig væk fra overfladen.

Årsag:
Forurening af overfladen med rester af silikone, olie, fedt, sæberester eller andre kemikalier. Det kan også ske under kolde og-/eller fugtige klimaforhold.

Forebyggelse:
Før påføring af topbelægning, undersøges underlaget grundigt for forurening i form af f.eks. olie, sæbe, silikone m..m
Er underlaget forurenet, renses gulvet kemisk og/eller mekanisk. Det afrensede område neutraliseres med en svag eddikesyreopløsning 3-5 % og der vaskes  efter med rent vand.

Udbedring:
Er skaden sket og der er opstået fiske-øjne., skal overfladen matslibes og påføres nyt lag.
Nogle topcoats kan tilsættes additiver, der kan være med til at modvirke problemet.

Kontakt Promal for yderligere tips.
Problemer - vandfyldte bobler i overfladen

Problemer - vandfyldte bobler i overfladen

Årsag:
Vanddamp der kondenserer på undersiden af en diffusionstæt belægning.

Vanddamp kan opbygge stort tryk, på undersiden af en ikke-diffusionsåben, fugefri belægning.

Fugt i underlaget vil altid søge mod den varmere og tørrere luft i lokalet, men bremses af den tætte belægning.

Afkøles overfladen, hvor betonen er varmere end luften, vil den ophobede fugt under belægningen opbygge så stort et tryk, at belægningen kan slippe underlaget og der skabes vandfyldte blærer.
Forebyggelse:
Grundlæggende undgår man at udlægge tætte belægninger på betongulve med risiko for opstigende fugt fra underlaget.
Ved nye betongulve skal man sikre sig, at byggefugt-indholdet er nede på et acceptabelt niveau, inden der påføres en tæt belægning. Det er dog yderst sjællent, at der opstår bobler i belægninger på nyt og ikke tilstrækkelig udtørret beton.

Som nævnt under indledningen, skal man være særlig forsigtig med betongulve af ældre dato, som måske ikke er på et kabilabrydende underlag, samt kældergulve o.lign.
I tilfælde med tvivl om, eller risiko for opstigende fugt, vælges et gulvsystem, som tillader evt. vanddamp-tryk at diffusere gennem belægningen, som f.eks. Profloor EPW-Topcoat, ProCrete RT, eller tyndere vandige malingssystemer, som EPW-Maling og
Konsulterer Promal i tvivlstilfælde.
Problemer - nuanceforskelle - farveforskelle

Problemer - nuanceforskelle - farveforskelle

Ensfarvet belægning, men hvor der opstår forskellige nuancer, det kan være som ”skygger” eller striber i forskellige områder.
Årsager:
-Utilstrækkelig blanding.
-Forskellige batchnumre.
-Sen bearbejdning – rullet i for sent.
Forebyggelse:
Ved anvendelse af farvepasta, blandes pastaen først grundigt sammen med base-komponenten, inden reaktions-komponenten iblandes.
Kontroller altid, at alle sæt er af samme batch, så der undgås nuanceforskelle mellem forskellige batchnumre.
Omrør omhyggeligt i 2-3 minutter til 100 % sammenblanding er gennemført.
Lad gerne den færdige blanding stå og ”modne” i spanden nogle få minutter, inden det hældes ud på gulvet (- mest nødvendigt ved PU-SL).
Færdiggør udlægningen i baner af passende bredde, så der ikke arbejdes / rulles ind i arealer som har ”lagt for længe”
Udbedring:
I grove tilfælde med nuance forskelle i ensfarvede belægninger, må der påføres ny topcoat – evt. med EPW-Maling eller PUW Topcoat.

Problemer - blød belægning

Problemer - blød belægning

Belægningen er blød efter normal hærdeperiode:
Årsager:

A) Forkert blandingsforhold
B) Utilstrækkelig sammenblanding
C)For lav temperatur

Forebyggelse
Kontroller, inden sammenblanding, at komponenterne passer sammen.
Bland så vidt muligt hele sæt, da komponenterne leveres afvejet, så de passer sammen.

Deles et sæt, eller blandes der fra bulk, skal nøjagtigt og egnet vejeudstyr anvendes og blandingsforholdet nøje overholdes.

Blandingsforhold er altid opgivet i vægtdele. Der må ikke blandes efter volumen.

Anvend egnet og effektivt blandeudstyr. Undgå at iblande luft.

Anvendes farvepigment, skal pigmentet røres i A-komponenten i god tid og modne 15-30 minutter, inden sammenblanding med B-komponenten.

Efter tilsætning af B-komponenten blandes i mindst 2-3 minutter. Vær  omhyggelig med at blande alt materialet sammen.
Overfør de sammenblandede komponenter til anden emballage og bland yderligere et par minutter. Dette medvirker til at sikre, at materiale fra emballagens kanter, blandes med.

Hvis årsagen til mangelfuld hærdning er for lav temperatur, skal temperaturen øges så belægningen får fornøden varme til hærdeprocessen.

Udbedring:
Er der anvendt forkert blandingsforhold eller er materialet ikke blandet tilstrækkeligt, skal den bløde belægning fjernes mekanisk, med fræser/sliber og ny belægning udføres.
Resumé

Resumé

Udførelse af fugefri kunststof belægninger kræver en god grundviden om de forskellige forhold som har indflydelse på kvaliteten på den færdige gulvbelægning.
Det er vigtigt, at gulv-entreprenøren sætter sig godt ind i forholdene på hver enkelt opgave og med sin professionelle bagrund og erfaring, er i stand til at yde den helt rigtige vejledning af slutkunden mht. valg af system, samt foretage de rigtige valg mht. forarbejde og udførelsen.

At udføre belægninger med ”hærdeplast” under mange forskellige forhold og på lige så mange forskellige typer underlag, for slet ikke at tale om klima- og fugtforhold – er slet ikke problemfrit.
Jo bedre gulventreprenøren er i stand til at ”spotte” potentelle problemer og ”styre” uden om reklamationerne, ved at tage sine forholdsregler – ja jo bedre vil den pågældende entreprenør få succes med sin forretning.

Promal forsøger at yde den bedste rådgivning omkring de forskellige produkter/systemer, både på datablade og beskrivelser, men også ved personlig rådgivning og vejledning.
Er man i tvivl om et specifikt projekt eller opgave ift. valg af egnet system, korrekt forarbejde, eller tips til udførelsen – ja så er Promal ikke længere end, en e-mail, eller et telefonopkald væk.
Vejledning og rådgivning er ikke at sidestille med en garanti for, at der ikke kan ske fejl og opstå problemer og reklamationer.
Men det er altid godt at rådføre sig, hvis der er tvivlstilfælde, eller specielle forhold der kræver særlig opmærksomhed.

Udlægning af design gulv med Profloor PU Comfort