Uderens koncentrat. Fortyndes med vand og påføres med sprøjte.

1:25 = 4% (20 ltr/500 ltr vand)
1:50 = 2% (20 ltr/1000 ltr vand)

PH værdi koncentrat 13
Brugsklar ca. 10,5

Ved forsendelse af Universalrens koncentrat, tillægges farlig-gods/miljøgebyr.
Miljøgebyret for en palle er pt. kr. 150,00 + moms
Miljøgebyret for en palletank (IBC) er pt. kr. 350,00 + moms
Miljøgebyret for enkelt colli er pt. kr. 50,00 + moms.
Miljøgebyret faktureres uanset ordreværdi.

Anvendes til rensning af tage og facader, som en del af det almindelige vedligehold og renhold, samt til afrensning inden malebehandling.

Anvendes desuden til rengøring af flisebelægninger, betonpladser m.m.

For at opnå optimal virkningsgrad, skal underlagets og omgivelsernes temperatur være højere end 10°C.
Ved lavere temperaturer, virker produktet langsommere.

Vær opmærksom på, at produktet, særligt i høje koncentrationer, kan korrodere metal og glas.
Planter tager skade af kontakt med produktet og skal derfor beskyttes.

Anvendes produktet i en koncentration højere end 2%, anbefales afskylning inden malebehandling.

Sikkerhed:
UFI: RNMA-EVJX-E20H-RG6H
PR-nummer: 2361206
MAL-kode (1993): 00-4
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Specifikationer
Størrelser
1000 liter
Brug
Ude
Træ & metal
Facade
Tag
Sokkel