Profloor EP-SL, indfarvet epoxybelægning - sæt - 20 kg

Profloor EP-SL er pigmenteret epoxybelægning der anvendes som topcoat i fugefri epoxybelægninger i lagtykkelser fra 0,5 og op til 4-5 mm.

Anvendes også som selvnivellerende belægning i lagtykkelser 1,5-2 mm.

Leveres pigmenteret i udvalgte farver, samt som neutral base, hvori anvendes Profloor universal farvepasta.

Farver: Upigmenteret, RAL 7038, RAL 7042 og hvid/RAL 9010.

Profloor EP-SL leveres i neutral base til toning med farvepasta. Farvepastaen skal blandes med A-komponent i god tid før tilsætning af B-komponent.

EP-SL base leveres  i udvalgte populære farver: Hvid, RAL 7038, RAL 7042 og upigmenteret til brug med farvepasta.

Vælg farve eller  vælg upigmenteret til indfarvning med Profloor Farvepasta.

Anvendes som topcoat på epoxyprimet eller på epoxyprimet og sandmættet underlag.

Kan også anvendes som selvnivellerende belægning, som udlægges med tandspartel eller lagindikator.

Ved anvendelse i tykkere lag, f.eks. som selvnivellerende, kan der tilsættes kvartssand til blandingen.
Blandingsforhold - 4 : 1.
Se vejledninger på datablade, for yderligere informationer.
Sikkerhed Komp. A:
UFI: K2JA-7VV1-720P-W7QK
PR-nummer: 2428052
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhed Komp. B:
UFI: 8200-U0CW-500S-Q510
PR-nummer: 4408557
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H332 Farlig ved indånding.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

MAL-kode for brugsklar blanding er 00-5.
Specifikationer
Farve
Hvid
RAL 7035 lys grå
RAL 7038 agatgrå
RAL 7040 vinduesgrå
RAL 7042 trafikgrå
RAL 9010
Størrelser
20 kg
Brug
Vægge
Slutbehandling
2-k produkt
Inde