ProFloor PU-Comfort, topcoat, blød, 24 kg sæt

PU-Comfort er en blød polyuretan-belægning, der anvendes hvor der ønskes en behagelig stød- og støjdæmpende belægning.

Profloor PU-comfort findes i sæt á 24 kg:
Som upigmenteret base (til brug med farvepasta - kan ikke anvendes som transparent PU)
Samt som pigmenteret i cementgrå og lys cementgrå.

Den upigmenterede base skal pigmenteres med Profloor farvepasta.
Se Profloor farvepasta farvekort, for at se udvalget af standard farver.

N.B.
PU-belægning gulner ved påvirkning af sollys, hvilket bør tages i betragtning på steder med stort lysindfald.
Lyse PU-gulve kan eventuelt afsluttes med PUW-maling efterfulgt af transparent PUW-lak.

Læs mere om varen for yderligere information.
PU-Comfort er det perfekte valg til behagelige, stød- og støjdæmpende gulve i skoler, børnehaver, klinikker, hospitaler o.lign.

Anvendes normalt på underlag af PU-Rubber, for at opnå den bedste komfort.

Leveres i 24 kg sæt.
Hvis der ikke blandes hele sæt, skal komponenterne afvejes i korrekt blandingsforhold.
Der må ikke blandes efter volumen.

Blandingsforhold (W/w) - 5:1 (5A:1B)

Sikkerhed Komp. A:
UFI: V200-U0CW-500S-Q56X
PR-nummer: 4408557
MAL-kode (1993): 0-1
H-sætninger:
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhed Komp. B:
UFI: UPJA-SVPT-D204-HMT1
PR-nummer: 4088864
MAL-kode (1993): 00-3
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
EUH 204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
Specifikationer
Størrelser
20 liter
Brug
Slutbehandling
Gulv
2-k produkt
Inde