20 kg sæt Profloor Alifatisk PU-Comfort

Alifatisk PU-Comfort er en blød og meget lysægte polyuretan-belægning, der anvendes hvor der ønskes en behagelig stød- og støjdæmpende belægning.

Profloor alifatisk PU-comfort findes upigmenteret, i sæt á 20 kg og skal indfarves med Profloor Farvepasta
Se Profloor farvepasta farvekort, for at se udvalget af standard farver.

N.B.
Denne PU-comfort er en alifatisk type, hvilket betyder at den nærmest ikke patinerer eller ændres, ved påvirkning af sollys. Derfor er den særligt velegnet til lyse gulve, og på steder hvor sollys forventes.

Profloor PU-gulve skal altid afsluttes med Profloor PUW-Exclusive lak.

Alifatisk PU-Comfort er det perfekte valg til behagelige, stød- og støjdæmpende gulve i skoler, børnehaver, klinikker, hospitaler o.lign.

Anvendes normalt på underlag af PU-Rubber, for at opnå den bedste komfort.

Leveres i 20 kg sæt. 16 kg A-komponent og 4 kg B-komponent.
Hvis der ikke blandes hele sæt, skal komponenterne afvejes i korrekt blandingsforhold.
Der må ikke blandes efter volumen.

Blandingsforhold (W/w) - 4:1 (4A:1B)
Sikkerhed Komp. A:
PR-nummer: 4509470
MAL-kode (1993): 0-1
H-sætninger:
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhed Komp. B:
UFI: 8200-U0CW-500S-Q6HK
PR-nummer:  4408565
MAL-kode (1993): 00-3
H-sætninger:
Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)
Farlig ved indånding. (H332)
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)
Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. (EUH 204)