Profloor EW-primer, sæt - vælg 4 eller 16 kg

Profloor EW-primer er en vandfortyndet epoxyprimer med højt tørstofindhold, der især anvendes hvor der er behov for en diffusionsåben belægning.

Primeren har afpasset viskositet, hvilket gør den let at fordele, samtidig med at den bærer kvarts fornuftigt.

Eventuel efterrulning kan foretages inden 10 minutter efter udlægning.
Forbrug ca. 200 g/m².
Brugstemperatur: min. 5 °C - max. 25°C.
Ved stærkt absorberende underlag kan underlaget primes med et ekstra lag, der kan påføres vådt-i-vådt inden 30 minutter.
Alternativt når første lag er tørt, efter 24 timer.

Vigtigt: Ved fortynding (hvis underlag eller omgivelser er kolde), tilsættes højst 5% vand i B-komponenten og dette røres til homogenitet, før A-komponenten tilsættes.
Fortynding kan ikke ske, efter A-komponenten er tilsat.

Når der ønskes en diffusionsåben belægning, med flot finish, topcoates med Profloor EW-SL,  Profloor EW-topcoat (high-build halvmat epoxymaling), Profloor EW-maling eller Profloor EPW-maling

Sikkerhed Komp. A:
UFI: CSNA-0VJ3-D20X-CWSM
PR-nummer: 4408477
MAL-kode (1993): 00-5
H-sætninger:
H315 Forårsager hudirritation. (H315)
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. (EUH 205)
EUH 211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge. (EUH 211

Sikkerhed Komp. B:
UFI:
PR-nummer:
MAL-kode (1993):
H-sætninger: